Toon items op tag: Zorgfix Thuiszorg

De komende jaren gaat het zorglandschap voor de thuiszorg in Almere drastisch veranderen. De zorgverzekeraars onder de koepel Avéro Achmea hebben in hun streven naar kostenvermindering besloten om slechts een beperkt aantal (thuis)zorgaanbieders in de regio een contract aan te bieden.

De nieuwe situatie (per 2018/2019)
Vanaf volgend jaar zijn er voor de regio Almere slechts 5 van de 72 (thuis)zorgaanbieders gecontracteerd om zorg te leveren. Zorgfix Thuiszorg zit daar niet bij. Wij kunnen daardoor mensen met één van de volgende verzekeringen niet meer op dezelfde manier bedienen.

•    AVÉRO ACHMEA
•    ZILVEREN KRUIS / ZIEZO
•    INTERPOLIS
•    AGIS (vanaf 2018 ZILVEREN KRUIS)
•    FBTO  
•    DE FRIESLAND
•    OZF
•    IAK (volmacht ACHMEA)
•    AEVITAE (volmacht ACHMEA)
•    PRO LIFE

UPDATE: voor 2018 zijn uiteindelijk aanvullende afspraken gemaakt met de verzekeraarskoepel Avéro Achmea/Zilveren kruis. Dit betekent dat wij in ieder geval in 2018 ook de zorg bij cliënten die bij één van deze verzekeringen zijn aangesloten kunnen garanderen. In 2019 zullen opnieuw gesprekken volgen over hoe deze samenwerking verder zal verlopen.

Gepubliceerd in Nieuwsberichten

Zorgfix Thuiszorg is gestart met het leveren van professionele zorg aan de cliënten van het Hospice Almere. Het Hospice, een woonomgeving voor mensen in hun laatste levensfase, heeft vanaf 19 oktober intrekking genomen in Het Logeerhuis en zal hier gebruik maken van drie kamers.

De vrijwilligers van het Hospice zullen als gastheer/dame de dagelijkse verzorging aan de cliënten bieden.

De oude locatie van het Hospice voldeed niet langer aan de wensen van het hospice waardoor zij op zoek zijn gegaan naar een nieuwe locatie. Tot een definitieve locatie is gevonden zal het Hospice in het Logeerhuis verblijven.

Gepubliceerd in Nieuwsberichten
woensdag, 18 januari 2017 15:06

Privacy reglement

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt Zorgfix thuiszorg een registratie bij van uw directe persoonlijke en/of medische gegevens. Deze registratie is tevens wettelijk verplicht. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

Begripsbepalingen

Beheerder
Diegene die onder de verantwoordelijkheid van de directie belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van de gegevens.

Gebruiker
Diegene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregisters in te voeren en/of muteren dan wel om van allerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende de cliënt.

Persoonsregistratie
Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die dan al niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden
Personen of instanties die niet aan Zorgfix thuiszorg zijn verbonden.

Medewerker(s)
Personen die in dienst van of werkzaam zijn ten behoeve van Zorgfix thuiszorg

Geregistreerde
Diegene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Dossier/bestand
De gestructureerde verzameling schriftelijke en/of digitale persoonsgegevens.

Thuiszorg
Het thuis ontvangen van zorg op allerlei niveaus

Doel van de persoonsregistratie

Cliënten:
1)    Het uitvoeren van de wederzijdse (zorg)overeenkomst;
2)    Het voeren van (interne) administratie;
3)    Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
4)    Het contact leggen met u als cliënt of uw naasten t.b.v. informatievoorziening m.b.t. zorg, het beantwoorden van vragen of andere relevante informatie.

Sollicitanten:
1)    Het verwerken van uw sollicitaties t.b.v. een mogelijke arbeidsplaatsing.

Algemeen:
1)    Het monitoren en verbeteren van de website;
2)    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
3)    Het behandelen van geschillen.

Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als een van de volgende voorwaarden is voldaan.

1)    De geregistreerde toestemming heeft verleend voor verwerking van de gegevens;
2)    De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst;
3)    De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen;
4)    De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van een ernstig gevaar van de registreerde;
5)    De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen.

Verstrekking gegevens

De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijvingen. Ook zullen niet meer gegevens in de registratie op worden genomen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

Wanneer een registratie noodzakelijk of verplicht is zullen wij dit bekend maken en onderbouwen waarvoor dit het geval is. Verder zullen wij toelichten wat de gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Cliënten:
De medische gegevens worden binnen vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Klachtdossiers of schadeprocedures worden twee jaar na afronding van de procedure vernietigd of geanonimiseerd.

Medewerkers:
De algemene persoonsgegevens in het dossier van de medewerker worden twee jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vernietigd of geanonimiseerd.

Algemeen:
De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Zorgfix Thuiszorg en geheimhouding

1)    Naast de directie heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het betreft:
       a.    zorgmedewerkers en stagiaires;
       b.    waarnemers;
       c.    medebehandelaars;
       d.    administratieve medewerkers.

Al deze personen hebben een geheimhoudingsverplichting, deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van het dienstverband met Zorgfix Thuiszorg.

2)    Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een medewerker gegeven wordt.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Zorgfix thuiszorg draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u vastgelegd zijn, dat de personen die niet inzagegerechtigd zijn, zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

Uitwisselen persoonsgegevens aan derden

Gegevens van cliënten worden alleen aan derden verstrekt met de expliciete toestemming van de cliënt/medewerker of t.b.v. ketencommunicatie (bijvoorbeeld: communicatie met ziekenhuis, huisarts, apotheken e.d.) en wettelijk verplichte partijen (bijvoorbeeld: ARBO-diensten).

Zorgfix Thuiszorg verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die deze gegevens voor eigen doeleinden gebruiken of partijen buiten de EU.

Rechten ter behoeve van de opgenomen persoonsgegevens

1)    U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
2)    Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
3)    Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, oftewel dat er gegevens zijn vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.
4)    Indien u van mening bent dat Zorgfix Thuiszorg niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de organisatie.

Intrekken toestemming

Van de hierboven genoemde doeleinden worden de gegevens t.b.v. de werking en verbetering van de website verwerkt op basis van herroepbare toestemming. U kunt te allen tijden deze toestemming intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Zorgfix Thuiszorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Privacy toezichthouder

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, indien u er met ons niet uitkomt. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookie-beleid

Ons cookie-beleid vindt u hier.

Vragen & contact

Voor vragen over dit privacy reglement of als u een beroep wilt doen op één van uw rechten, kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of deze schriftelijk aanvragen via:

Zorgfix Thuiszorg
Postbus 1375
1300 BJ Almere

Gepubliceerd in Kwaliteit
vrijdag, 06 januari 2017 12:35

We zijn verhuisd!

Met het oog op de toekomst werd het hoog tijd om eens goed te kijken naar het volgende stadium van onze organisatie. Hierbij past een efficiëntere werkomgeving die voldoende ruimte biedt voor de huidige en komende ontwikkelingen in de zorg.

Eind 2016 zijn wij daarom verhuisd naar een nieuwe locatie. Ons bezoekadres is geworden:

Wisselweg 33
1314 CB
Almere

U kunt ons hier terugvinden op de derde verdieping.

Gepubliceerd in Nieuwsberichten
vrijdag, 06 januari 2017 12:05

Even een geheugensteuntje...

De hersenen zijn voor veel medische vraagstukken nog een grijs gebied. Toch betekent dat niet dat er geen informatie over te vinden is. Middels het Geheugensteuntje bundelen we deze informatie in een handig pakket.

In dit pakket staan bijvoorbeeld preventieve maatregelen maar wordt ook over ‘het leven met’ en het ‘zorgen voor’ behandeld. In het geheugensteuntje staan informatiebronnen, tips, aanspreekpunten in de regio en wordt er meer verteld over de wet en regelgeving rondom de verzorging

Gepubliceerd in Nieuwsberichten

Het ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland heeft samen met ROC TOP en diverse zorginstellingen in de regio een subsidie ontvangen voor het project 'Zorg in de wijk in de 21e eeuw'. De handen worden hiermee ineen geslagen om zorgprofessionals nog beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.

'De samenleving verandert snel. Zo ook de sector zorg & welzijn', aldus Jacqueline Karsten, programmamanager van het domein Zorg & Welzijn bij het ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland. 'We ontwikkelen daarom gezamenlijk een nieuw onderwijsconcept. Dit sluit beter aan bij de ontwikkelingen van deze tijd, zoals de veranderende rol van zorgprofessionals. Zorg vindt vaak niet meer in een ziekenhuis of zorginstelling plaats, maar in de wijk, bij cliënten thuis.

Het contact met cliënten is daardoor veranderd, ook omdat ze de regie over hun zorg vaak in eigen hand willen houden.' Daarnaast wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers, vertelt Karsten. 'Duurzame en innovatieve medische technologieën ontwikkelen zich bovendien snel en zijn niet meer weg te denken uit de zorg.'

Gepubliceerd in Nieuwsberichten