Cliëntenraad

Wie als zorginstelling de cliënt centraal stelt, moet goed weten wat die cliënt wil. Natuurlijk zijn onze zorgverleners zo intensief in contact met u, dat wij dat al heel goed weten. Maar daarnaast hebben wij ook een cliëntenraad. 

Voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening is het belangrijk dat onze cliënten invloed kunnen uitoefenen op ons. Dat doen ze natuurlijk in het dagelijkse contact met onze zorgverleners. Die dat weer aan de medewerkers op kantoor laten weten. Toch is het van belang om het ook formeel te regelen, zodat onze cliënten zich helemaal vrij kunnen uiten. Daarvoor heeft Zorgfix een cliëntenraad.

De cliëntenraad zet zich in om de wensen, meningen en ervaringen van de cliënten van Zorgfix Thuiszorg te verwoorden. De cliëntenraad bestaat vooral uit cliënten en/of voormalige cliënten en dat zijn dus allemaal ervaringsdeskundigen. Ze praten mee over bepaalde (beleids)zaken en geven zonodig advies. De organisatie neemt dit advies vervolgens mee in haar eindbeslissingen. Zo helpt de cliëntenraad ons onze dienstverlening nog meer toe te spitsen op onze cliënten en bovendien de kwaliteit van deze diensten te kunnen verbeteren.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers en heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Bestuur. Ook de wijze van samenwerking is vastgelegd in een reglement. De voorzitter van de cliëntenraad van Zorgfix Thuiszorg is de heer M. van Zwieten. De cliëntenraad erkent hiernaast Dhr. Spaan als lid. Momenteel wordt gezocht naar een derde lid.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Wij vinden een cliëntenraad belangrijk, maar het is ook een verplichting die voorkomt uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De wet geeft ook aan hoe cliëntenraden en directies gezamenlijk de medezeggenschap vorm moeten geven. Daarbij is er speciale aandacht voor onderwerpen die van direct belang zijn voor het dagelijks leven van cliënten. Cliëntenraden hebben hierover een verzwaard adviesrecht, wat wil zeggen dat de directie het advies van de raad over deze onderwerpen niet zomaar naast zich neer kan leggen. Zorgfix Thuiszorg hanteert de richtlijnen van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en Actiz, branchevereniging voor de zorgterreinen verpleging, verzorging en thuiszorg.