Thuiszorg voor Dummies

Van zorg naar thuiszorg.

Vaak krijgen wij als thuiszorgorganisatie vragen over het reilen en zeilen binnen de thuiszorg. Hoe het loopt qua financiën, waar je moet zijn om zorg aan te vragen en hoe het starten van thuiszorg in zijn werk gaat. Middels dit artikel willen we daarom op een aantal basisvragen antwoord geven.

De financiën

Thuiszorg (voor volwassenen) wordt in Nederland voornamelijk gefinancierd middels drie stromen die we beschrijven aan de hand van de wetten waaruit deze voortvloeien:

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
De zorgverzekeringswet (ZVW)
De wet langdurige zorg (WLZ)

De zorginstanties

Afhankelijk van het soort zorg dat u nodig heeft valt u onder één van deze stromingen en verschilt de overkoepelende instantie waar u mee te maken krijgt om zorg aan te vragen. De drie partijen die hierover gaan zijn:

De gemeentes
Alle zorg die onder de WMO valt wordt tegenwoordig georganiseerd door de gemeente. Onder deze zorg vallen zaken zoals huishoudelijke hulp, aanpassingen voor de woning en bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking. In Almere kunt u bijvoorbeeld hier terecht.

De verzekeringen
Elke Nederlander – die hier officieel woont of werkt – is per wet verplicht een basisverzekering af te sluiten. Zorg die valt onder de ZVW wordt vanuit deze basisverzekering vergoed (en is zodanig niet afhankelijk van allerlei aanvullende pakketten). Onder deze zorg vallen zaken als verzorging en verpleging van een medische aard welke door zorgprofessionals wordt uitgevoerd.

De zorgkantoren en het CIZ
Wanneer iemand langdurige zorg nodig heeft (bijvoorbeeld 24-uurs zorg) of in aanmerking wilt komen voor een verpleeghuis dan krijgt die persoon te maken met WLZ-zorg. Het CIZ bepaald dan de ernst van de nodige zorg en geeft een indicatie af. De zorgkantoren bemiddelen vervolgens namens de cliënt met zorgorganisaties zodat de nodige zorg zo spoedig mogelijk kan worden ingezet.

Zelf de zorg regelen?
Het is ook mogelijk om zelf zorg in te kopen. U vraagt dan een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan bij de bovenstaande overkoepelende organisaties. Een professional komt dan meestal de zorgvraag inschatten waarna u een budget krijgt toegekend. U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het inkopen/huren van uw zorg.

Verwijzing of zelf zorg aanvragen?

Vaak signaleert een professionele zorgverlener wanneer er thuiszorg nodig is. Denk hier bijvoorbeeld aan uw specialist in het ziekenhuis of uw huisarts. Zij hebben een netwerk aan organisaties die u of uw mantelzorgers kunnen ondersteunen. U wordt in deze gevallen doorverwezen. Dit betekent dat de zorgprofessional u in contact brengt met een thuiszorgorganisatie en voor u aangeeft welke zorg er nodig is.

Als u zelf ondervindt dat bepaalde handelingen niet meer zelfstandig lukken kunt u natuurlijk ook zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. Meestal volgt er dan een intake-gesprek met de wijkverpleegkundige waarin de benodigde zorg wordt besproken. Hieruit volgt de zogeheten zorgindicatie en het zorgplan. De zorgindicatie is de verantwoording richting de zorginstanties, in het zorgplan wordt de zorg beschreven die met u is afgesproken (dit is de zorg die bij u wordt uitgevoerd).

Bij Zorgfix Thuiszorg verloopt dit intake-proces normaal gesproken als volgt:

Stap 1: Huisbezoek
U heeft een zorgwens (of u bent doorverwezen) en Zorgfix wilt u graag helpen. Een professionele zorgverlener, meestal de wijkverpleegkundige, komt bij u langs om de zorgbehoefte af te stemmen. Hiernaast beoordelen wij uw woonomgeving en overleggen wij met u of er aanpassingen nodig zijn om de zorg adequaat te kunnen leveren.

Stap 2: De indicatie, het zorgplan en de zorgovereenkomst
De zorgafspraken worden in samenspraak met u vastgelegd in het zorgplan (hier wordt ook de indicatie op gebaseerd om de financiën rond te krijgen richting de juiste instanties). Ten slot wordt er een zorgovereenkomst getekend waarin organisatorische afspraken tussen u en Zorgfix Thuiszorg worden vastgelegd.

Stap 3: (Formele) start zorg
Meestal kan direct na stap twee de zorg worden gestart. In sommige gevallen (vaak na een verwijzing) kan het zijn dat stap twee plaatsvindt kort na het starten van de zorg omdat er sprake was van een acute situatie. Op een later tijdstip worden deze zaken dan alsnog geregeld.

Stap 4: Inventarisatie overige ondersteuning
Thuiszorg is teamwerk. Met niet alleen Zorgfix teamleden, maar ook met familie en andere mantelzorgers erbij betrokken. Daarom helpt Zorgfix met het samenstellen van een duidelijk overzicht van deze ondersteuning. Hiermee maken we inzichtelijk wie, wat, waar en hoe de zorg voor u georganiseerd is.

Tot slot

Binnen de beschreven zorginstanties en wetgevingen zijn er een legio aan procedures die zich elk toespitsen op specifieke zorgvragen. Het fenomeen thuiszorg behelst dan ook meer dan hier beschreven staat.

We hopen echter dat dit artikel beknopt inzicht heeft kunnen geven over wat thuiszorg inhoudt. Voor meer informatie over zorgkwesties kunt u ook terecht op een speciale website omtrent de zorg.