Privacy reglement

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt Zorgfix thuiszorg een registratie bij van uw directe persoonlijke en/of medische gegevens. Deze registratie is tevens wettelijk verplicht. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

Begripsbepalingen

Beheerder
Diegene die onder de verantwoordelijkheid van de directie belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van de gegevens.

Gebruiker
Diegene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregisters in te voeren en/of muteren dan wel om van allerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende de cliënt.

Persoonsregistratie
Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die dan al niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden
Personen of instanties die niet aan Zorgfix thuiszorg zijn verbonden.

Medewerker(s)
Personen die in dienst van of werkzaam zijn ten behoeve van Zorgfix thuiszorg

Geregistreerde
Diegene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Dossier/bestand
De gestructureerde verzameling schriftelijke en/of digitale persoonsgegevens.

Thuiszorg
Het thuis ontvangen van zorg op allerlei niveaus

Doel van de persoonsregistratie

Cliënten:
1)    Het uitvoeren van de wederzijdse (zorg)overeenkomst;
2)    Het voeren van (interne) administratie;
3)    Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
4)    Het contact leggen met u als cliënt of uw naasten t.b.v. informatievoorziening m.b.t. zorg, het beantwoorden van vragen of andere relevante informatie.

Sollicitanten:
1)    Het verwerken van uw sollicitaties t.b.v. een mogelijke arbeidsplaatsing.

Algemeen:
1)    Het monitoren en verbeteren van de website;
2)    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
3)    Het behandelen van geschillen.

Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als een van de volgende voorwaarden is voldaan.

1)    De geregistreerde toestemming heeft verleend voor verwerking van de gegevens;
2)    De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst;
3)    De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen;
4)    De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van een ernstig gevaar van de registreerde;
5)    De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen.

Verstrekking gegevens

De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijvingen. Ook zullen niet meer gegevens in de registratie op worden genomen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

Wanneer een registratie noodzakelijk of verplicht is zullen wij dit bekend maken en onderbouwen waarvoor dit het geval is. Verder zullen wij toelichten wat de gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Cliënten:
De medische gegevens worden binnen vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Klachtdossiers of schadeprocedures worden twee jaar na afronding van de procedure vernietigd of geanonimiseerd.

Medewerkers:
De algemene persoonsgegevens in het dossier van de medewerker worden twee jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vernietigd of geanonimiseerd.

Algemeen:
De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Zorgfix Thuiszorg en geheimhouding

1)    Naast de directie heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het betreft:
       a.    zorgmedewerkers en stagiaires;
       b.    waarnemers;
       c.    medebehandelaars;
       d.    administratieve medewerkers.

Al deze personen hebben een geheimhoudingsverplichting, deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van het dienstverband met Zorgfix Thuiszorg.

2)    Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een medewerker gegeven wordt.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Zorgfix thuiszorg draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u vastgelegd zijn, dat de personen die niet inzagegerechtigd zijn, zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

Uitwisselen persoonsgegevens aan derden

Gegevens van cliënten worden alleen aan derden verstrekt met de expliciete toestemming van de cliënt/medewerker of t.b.v. ketencommunicatie (bijvoorbeeld: communicatie met ziekenhuis, huisarts, apotheken e.d.) en wettelijk verplichte partijen (bijvoorbeeld: ARBO-diensten).

Zorgfix Thuiszorg verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die deze gegevens voor eigen doeleinden gebruiken of partijen buiten de EU.

Rechten ter behoeve van de opgenomen persoonsgegevens

1)    U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
2)    Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
3)    Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, oftewel dat er gegevens zijn vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.
4)    Indien u van mening bent dat Zorgfix Thuiszorg niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de organisatie.

Intrekken toestemming

Van de hierboven genoemde doeleinden worden de gegevens t.b.v. de werking en verbetering van de website verwerkt op basis van herroepbare toestemming. U kunt te allen tijden deze toestemming intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Zorgfix Thuiszorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Privacy toezichthouder

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, indien u er met ons niet uitkomt. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookie-beleid

Ons cookie-beleid vindt u hier.

Vragen & contact

Voor vragen over dit privacy reglement of als u een beroep wilt doen op één van uw rechten, kunt u contact opnemen via [email protected] of deze schriftelijk aanvragen via:

Zorgfix Thuiszorg
Postbus 1375
1300 BJ Almere