Huisregels

Binnen iedere organisatie gelden schriftelijke en mondelinge spelregels die noodzakelijk zijn voor een goede samenwerking. Een aantal belangrijke zaken hebben wij daarom vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement. Onze huisregels voldoen aan de geldende regelgeving en behandelen zaken als de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en derden.

Een aantal huisregels benoemen we hier. Deze regels zijn er om het niveau van onze zorgverlening te waarborgen, om voor zowel cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden en ter instructie van ons personeel.

Wat we wel doen

  • Iedereen gaat op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de cliënten;
  • Medewerkers behandelen cliënten deskundig, professioneel en met aandacht voor hen als persoon;
  • Medewerkers van Zorgfix mogen cliënten vragen naar een identiteitsbewijs;
  • Iedereen respecteert de noodzakelijke rust voor onze cliënten;
  • Iedereen volgt bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op;
  • Iedereen vraagt vooraf toestemming aan leidinggevende en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.

Wat we niet doen

  • Verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd;
  • Niemand heeft alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen bij zich zonder verkregen toestemming en/of zonder medische noodzaak;
  • Niemand draagt wapens, van welk soort dan ook;
  • Niemand rookt op andere plekken dan de speciaal daartoe aangewezen ruimten.

Waar gelden deze regels?

Deze huisregels gelden voor gebouwen en (parkeer)terreinen van Zorgfix en álle werklocaties (dus ook bij de cliënten thuis).

Handhaving

Bij diefstal, geweld, vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag doet Zorgfix aangifte bij de politie. Bij het niet naleven van onze huisregels kan het bestuur de overtreder de toegang tot het gebouw en/of het terrein ontzeggen.

Aansprakelijkheid

Zorgfix is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliënten of bezoekers.

Documentatie

Een uitgebreide beschrijving van de schriftelijke regels waarvan de organisatie, de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten zich bewust moeten zijn, zijn te vinden in onze algemene voorwaarden en de documentatie hieronder:

Gedragscode Zorgfix Thuiszorg
Procedure zorgweigering, beeindiging zorg en uitsluitingscriteria
Richtlijn Veilige Zorgrelatie