Zorgbrede governancecode

De brancheorganisaties in de zorg (waaronder ActiZ) hebben in de zogenoemde 'Zorgbrede Governancecode' regels vastgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.

Zorgfix Thuiszorg onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en werkt op basis van de algemene aanvaarde beginselen van 'Corporate Governance', te weten: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden. Zorgfix Thuiszorg heeft gekozen voor een éénkoppig bestuur in de persoon van mevrouw S.P. de Figueiredo Carvalho.

De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Zorgfix Thuiszorg. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting.

Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Toezicht vergadert ca. zes keer per jaar.

De Raad van Toezicht van Zorgfix Thuiszorg is aangemeld bij de NVTZ, een overkoepelende organisatie van toezichthouders in zorg en welzijn.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers en heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Bestuur. Ook de wijze van samenwerking is vastgelegd in een reglement.

De cliëntenraad zet zich in om de wensen, meningen en ervaringen van de cliënten van Zorgfix Thuiszorg te verwoorden. De cliëntenraad bestaat vooral uit cliënten en/of voormalige cliënten en dat zijn dus allemaal ervaringsdeskundigen. Ze praten mee over bepaalde (beleids)zaken en geven zo nodig advies.

De organisatie neemt dit advies vervolgens mee in haar eindbeslissingen. Zo helpt de cliëntenraad ons onze dienstverlening nog meer toe te spitsen op onze cliënten en bovendien de kwaliteit van deze diensten te kunnen verbeteren.